• بروزرسانی: دوشنبه 06 تير 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
مزایده و مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت ساختمان اداری هواشناسی جاسک

 

اداره کل هواشناسی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی ساخت ساختمان اداری هواشناسی جاسک به شماره 2000004385000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 19/03/1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1400/04/05

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/06

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصــه گزار جهت دریافت اطلاعــات بیشتر در خصـــوص اسناد مناقصــه و ارائه پاکت های  الف : آدرس : استان هرمزگان بندرعباس سه راه هوایی جنب بوستان قائم اداره کل هواشناسی استان هرمزگان و تلفن 33670727- 076  اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : 41934-021 

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

 

 

 

 

بلوار کشاورز- خیابان نادری- ساختمان نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت تلفن مرکز تماس: 41934-021  دورنگار: 8895953-021  آدرس سایت: www.setadiran.ir

1000 کاراکتر باقیمانده