• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
رکورد دریافت بارش معادل یک سال زراعی در یک ماه بندرعباس
تاریخ انتشار: 1400/11/2

در دی ماه 1400 در بندرعباس 207/4 میلیمتر باران بارید که معادل بارش یک سال زراعی بندرعباس است. 

مجموع بارش یک سال زراعی* بندرعباس 160/7 میلیمتر است که در دی ماه 1400 کمی بیش از آن دریافت شده است. رکورد بیشترین بارش دیماه در بندر عباس به ترتیب مربوط به سال های 1400(207/4 میلیمتر)، 1371 ( 194/7 میلیمتر)، 1398 ( 157/2 میلیمتر) و دی ماه 1378 ( 146/1 میلیمتر) می باشد .

 

* سال زراعی از ایتدای مهر آغاز می شود و پایان آن 31 شهریور سال بعد است.

 

عکس از منا نحوی واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی

1000 کاراکتر باقیمانده