• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
رکورد دریافت بارش دوبرابر یک سال زراعی در یک ماه در میناب
تاریخ انتشار: 1400/11/2

در دی ماه 1400 در میناب 419/6 میلیمتر باران بارید که معادل بارش دو سال زراعی می باشد. 

به گزارش روابط عمومی هواشناسی هرمزگان از مرکز پیش بینی استان، مجموع بارش نرمال یک سال زراعی در میناب 198/4 میلیمتر است که در دی ماه 1400 شاهد بارشی معادل دو برابر این مقدار بودیم. پیش از این رکورد بارش متعلق به دیماه 1371 با مقدار بارش ثبت شده 194/7 میلیمتر بوده است. 

 

عکس از آقای علیرضا امیری رئیس اداره تحقیقات هواشناسی  کشاورزی  میناب

1000 کاراکتر باقیمانده