• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
دی 1400هرمزگان پر بارش ترین دی ماه در 30 سال گذشته
تاریخ انتشار: 1400/11/2

در دیماه 1400 باران 5/4 برابر بیش از شرایط نرمال در هرمزگان بارید. 

به نقل از جناب آقای دکتر رنجبر مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان، بررسی آمار بارشی دی ماه 1400 استان هرمزگان نشان می دهد در تمامی ایستگاه های هواشناسی استان هرمزگان بارش دریافتی بین 2 تا 9 برابر بیش از شرایط نرمال بوده است. میانگین نرمال بارش دیماه استان 31/6 میلیمتر است که در دیماه 1400 این عدد به 173/2 میلیمتر رسیده است. گفتنی است طی 30 سال گذشته دی ماه 1400 بیشترین بارش را در استان هرمزگان به ثبت رسانده است. و بعد از آن به ترتیب دیماه 98 با 106/7 میلیمتر و دی ماه 1371 با 103/4 میلیمتر رکورد دار بیشترین بارش ها بوده اند. 

 

عکس از آقای رسول عبدالهی تیاب سرپرست اداره هواشناسی کشاورزی حاجی آباد

1000 کاراکتر باقیمانده