• بروزرسانی: شنبه 26 خرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
مقالات
ردیف عنوان مقاله مشخصات انتشار 
1 بررسی و تحلیل روند رطوبت ویژه جنوب شرق ایران نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی
سال یازدهم | شماره چهل و دوم | تابستان 1399
2 شناسایی و تحلیل همدیدی دینامیکی الگوهای جوی سیلاب آبان - 1394 در استانهای ایلام و لرستان مجله علمی و ترویجی نیوار، شماره 96 و97 ، بهار و تابستان 1396 (دو فصلنامه)
3 واکاوی هم ديدی دورکاوی رخداد طوفان گرد و خاک استان هرمزگان علوم و تکنولوژی محيط زيست، دوره بيست و يکم، شماره دوازدهم، اسفند ماه 98
 4

 Investigation of the effects of climate change scenarios on temperature and precipitation forecasting using LARS-WG model (Case study: Bandar Abbas)

بررسی اثرات سناریوهای تغییرات اقلیمی در پیشبینی دما و بارش با استفاده از مدل
LARS-WG )مطالعه موردی: بندرعباس(

 Amphibious Science and Technology, 2021, 2(2), 1-16
     
     
     

 

1000 کاراکتر باقیمانده