• بروزرسانی: سه شنبه 30 شهریور 1400
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲۱: اقیانوس، وضع هوا و اقلیم ما
ماهنامه

 

سال 1398

سال 1399 سال1400

___________

___________ ___________
فروردین فروردین فروردین
اردیبهشت اردیبهشت اردیبهشت 
خرداد خرداد خرداد
تیر تیر تیر 
مرداد مرداد  
شهریور شهریور  
مهر مهر  
آبان آبان  
آذر آذر  
دی دی  
بهمن بهمن  
اسفند اسفند  
1000 کاراکتر باقیمانده