• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
پاییز 1402 رکورد گرمترین پاییز استان هرمزگان طی 30 سال گذشته
تاریخ انتشار: 1402/10/4

میانگین دمای استان هرمزگان در پاییز 1402، یک درجه گرمتر از میانگین متناظر بلند مدت بود.

به گزارش روابط عمـومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به نقل از سعید رنجبر، مدیرکل هواشناسی استان، میانگین دمای پاییز 1402 استان هرمزگان ، 27/1 درجه سلسیوس گزارش شد که نسبت به متناظر زمانی پاییز استان،  یک درجه افزایش نشان می دهد. به گفته ی مدیر کل هواشناسی استان، میانگین دما طی پاییز 1402 در تمامی ایستگاه های هواشناسی استان ، افزایش داشته است که این افزایش دما بین 0/4 تا 1/6 درجه سلسیوس بوده است .

1000 کاراکتر باقیمانده