• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
رکورد گرمترین خرداد هرمزگان در سال 1403 و گرمترین خرداد بندرعباس طی 30 سال گذشته
تاریخ انتشار: 1403/4/10

دمای خرداد 1403 هرمزگان نسبت به بلند مدت افزایشی شد و بندرعباس با 17 روز دمای بالاتر از 40 درجه در خرداد  به رکورد گرمترین خرداد 30 سال گذشته رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به نقل از دکتر سعید رنجبر، مدیرکل هواشناسی هرمزگان، میانگین نرمال دمای خرداد ماه استان هرمزگان 34/3 درجه سیلسیوس به ثبت رسیده و این درحالی است که در خرداد ماه 1403 با 1/3 درجه افزایش نسبت به نرمال بلند مدت  به 35/6 درجه ی سلسیوس افزایش یافته است.

گفتنی است، پیش از این رکورد گرمترین خرداد ماه استان هرمزگان، 35/0 درجه سلسیوس، متعلق به سال 1400 بوده ، بنابراین،  خرداد 1403  گرمترین خرداد استان در تمامی دوره های آماری بوده است. شایان ذکر است، طی خرداد 1403 در تمامی ایستگاه های هواشناسی استان هرمزگان افزایش دما به وقوع پیوسته و این افزایش دما در ایستگاه های استان هرمزگان بین 0/1 تا 2/7 درجه سلسیوس در مقایسه با دوره بلند مدت متناظر ثبت شده است.

مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان، اذعان داشت : طی این مدت گرمای هوا در شرق و غرب استان، قابل توجه گزارش شده و گرمترین ایستگاه های استان هرمزگان  به ترتیب، ایستگاه رودان، میانگین دمای 40/9 و ایستگاه بستک، میانگین دمای 40/6 درجه سلسیوس را به خود اختصاص داده و براین اساس، طی 30سال گذشته گرمترین خرداد استان در سال 1403 با میانگین دمای 35/6 درجه سلسیوس و خنک ترین خرداد در سال 1387 با میانگین دمای 32/2 درجه سلسیوس به ثبت رسیده است.

شایان ذکر است، در خرداد ماه 1403 ، به مدت 17 روز بیشینه ی دمای ایستگاه بندرعباس بالای 40 درجه سلسیوس بوده و طی خرداد1403 میانگین دمای بندرعباس به 34/7 درجه سیلسیوس رسید که در مقایسه با دمای نرمال بلندمدت ( 33/3 )، به میزان 1/4 درجه افزایش نشان می دهد. براین اساس، بندرعباس نیز طی 30 سال گذشته، خردادماه 1403 با میانگین دمای 34/7 درجه ی سلسیوس، رکورد گرم ترین خرداد را به خود اختصاص داده است. همچنین طی دوره آماری مذکور دمای 34/4 درجه سلسیوس در خرداد 1398، دمای 34/1 درجه سلسیوس در خرداد 1377 و دمای 34/0 درجه سلسیوس در خرداد 1399 به وقوع پیوسته است. و خنک ترین خرداد بندرعباس با میانگین دمای 31/9 درجه سلسیوس در سال 1395 ثبت شده است.

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده