• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
دی ماه 99 سردترین دی ماه بندرعباس
تاریخ انتشار: 1399/12/03

اولین ماه فصل زمستان سال ۹۹ در حالی در استان هرمزگان به پایان رسید که وضعیت دمایی استان از حیث ثبت دماهای کمینه مطلق* و هم ازنظر تداوم سرما در برخی نقاط استان قابل توجه بود. طی دی ماه سال جاری به ویژه دهه دوم و سوم روزهای سردتری در مقایسه با شرایط نرمال اقلیمی در برخی نقاط استان هرمزگان سپری شد.

اولین ماه فصل زمستان سال ۹۹ در حالی در استان هرمزگان به پایان رسید که وضعیت دمایی استان از حیث ثبت دماهای کمینه مطلق* و هم ازنظر تداوم سرما در برخی نقاط استان قابل توجه بود. طی دی ماه سال جاری به ویژه دهه دوم و سوم روزهای سردتری در مقایسه با شرایط نرمال اقلیمی در برخی نقاط استان هرمزگان سپری شد. به طور میانگین  دی ماه 99 سردترین دی ماه استان هرمزگان بوده است. میانگین دمای کمینه دی ماه استان  ۱۲.۶ درجه سلسیوس می باشد به بلند مدت 1 درجه سلسیوس و نسبت به سال گذشته به  میزان ۰.۷ درجه سلسیوس سردتر شده است.در دی ماه 99 کمینه دمای مطلق بندرعباس(3/2 درجه سلسیوس) با اختلاف کمی نسبت به رکورد اقلیمی (2 درجه سلسیوس)خود نزدیک تر شد .

همچنین طی دی ماه 99 رکورد بیشترین روزهای با دمای زیر 10 درجه سلسیوس در بندرعباس شکسته شد. تعداد روزهای با دمای کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس در دی ماه ۱۳۹۹ در بندرعباس ۲۲ روز ثبت شده است که این تعداد روز در بلند مدت تا کنون رخ نداده است و بیشترین آن در سال های ۱۳۵۱ و ۱۳۵۴ به میزان ۲۰ روز بوده است.

وضعیت سرمای دی ماه تا حدودی با توجه به دورپیوندهای(ENSO) اثرگذار بر روی ایران و قرار گیری دورپیوند در فاز لانینا قابل توجیه است. غالبا فاز لانینا باعث افت دما می شود.

*دمای کمینه مطلق: کمترین دمایی که در 24 ساعت ثبت می شود.

1000 کاراکتر باقیمانده