• بروزرسانی: سه شنبه 12 مهر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
هشدار جوی شماره 15 هواشناسی استان هرمزگان محقق شد.
تاریخ انتشار: 1400/4/27

1000 کاراکتر باقیمانده