• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
بازدید جناب مهندس عارفی، معاون فنی و شبکه ایستگاههای استان از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک دریایی تکمیلی جزیره قشم به روایت تصویرمورخ 11/9/1400
تاریخ انتشار: 1400/9/11

بازدید جناب مهندس عارفی، معاون فنی و شبکه ایستگاههای استان از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک دریایی تکمیلی جزیره قشم     مورخ 1400/9/11

1000 کاراکتر باقیمانده