• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
پاییز کم بارش 1400
تاریخ انتشار: 1400/9/30

پاییز 1400، کم بارش ترین پاییز استان طی یک دهه اخیر بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به نقل از دکتر رنجبر، مدیرکل هواشناسی استان، میانگین بارش در پاییز 1400 در ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک استان هرمزگان 9/8 میلیمتر بوده که نسبت به شرایط نرمال 78 درصد کاهش نشان می دهد. این کاهش بارش در ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک استان بین 14 تا 100 درصد بوده است. شایان ذکر است، بیشترین کاهش بارش متعلق به بستک با کاهش 100 درصدی نسبت به سهم نرمال در بلند مدت است. گفتنی است، میانگین بارش پاییز استان هرمزگان 45 میلیمتر است وطی دوره آماری بلند مدت پربارش ترین پاییز استان هرمزگان، پاییز 98 با مجموع 177 میلیمتر بوده است.

1000 کاراکتر باقیمانده