• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
کاهش 100 درصدی بارش استان هرمزگان در فروردین ماه 1401
تاریخ انتشار: 1401/2/24

وضعیت بارش در فروردین 1401 در تمامی ایستگاه های هواشناسی استان هرمزگان در مقایسه با دوره بلند مدت، 100 درصد کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، براساس تحلیل و بررسی دوره ی آماری 30 ساله، دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان، نرمال بارش در فروردین ماه استان هرمزگان را 21/9 میلیمتر اعلام نمودند. برابر اظهارات ایشان، طی 30 سال گذشته، 10 سال از بارش های فروردین ماه های استان در محدوده نرمال و بالای نرمال بوده که بیشترین میزان آن 90/4 میلی متر در فروردین 1388 ، ثبت و گزارش شده است. ایشان فروردین ماه سال های 1401، 1387، 1379، 1378، را بدون هرگونه بارش موثر اعلام نمودند.

1000 کاراکتر باقیمانده