• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
تأخیر گرمای بهاره در فروردین 1402 با کاهش 0/8 درجه ای میانگین دما در استان هرمزگان
تاریخ انتشار: 1402/2/9

میانگین دمای فروردین 1402 در تمامی ایستگاه های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط نرمال خنک تر بوده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان ، به نقل از دکتر رنجبر، مدیرکل هواشناسی استان، میانگین دمای  فروردین ماه1402 در  استان هرمزگان 25/0  درجه سلسیوس محاسبه شده که در مقایسه با شرایط نرمال در متناظر زمانی مشابه ، 0/8 درجه سلسیوس کاهش نشان می دهد. این کاهش دمای میانگین در بین ایستگاه های استان بین 0/2 تا 1/8 درجه سلسیوس گزارش شده است. ابوموسی با 0/2 درجه کمترین و  حاجی آباد و سردشت بشاگرد  با 1/8 درجه بیشترین کاهش میانگین دما را نسبت به شرایط نرمال به خود اختصاص داده اند.

1000 کاراکتر باقیمانده