• بروزرسانی: شنبه 26 خرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
فرایند و مدت زمان رسیدگی به شکایت

در صورتی که شخصی شکایت دارد،ابتدا به واحد رسیدگی به شکایات مراجعه و شکایت خود را بر اساس این فرم به صورت کتبی ارائه نمایند.

بعد از ثبت در دفتر شکایت و شماره گذاری شکایت مراجعه کننده و اخذ دستور پیگیری از مدیریت فواحد مربوطه پیگیر بررسی شکایت شاکی می گردد.

در زمان بررسی از متشاکی دعوت به عمل می آید و یا اینکه به همراه شاکی به صورت حضوری در دستگاه حاضر شوند و از مسئول محترم پیگیری گردد.

بعد از جمع بندی به فرد شاکی اطلاع رسانی می گردد.

در صورت اثبات موضوع که متشاکی قصور یا کوتاهی داشته با با دستور ریاست مرکزبا او برخورد  خواهد شد.

درصورتی که مورد پیگیری و قصور محرز نشد مراتب به صورت تلفنی به اطلاع شاکی می رسد.

در موارد خاص انعکاس شکایت به مراجع مافوق محتمل می باشد.

توجه !

((مدت زمان رسیدگی به شکایت 7 روز کاری می باشد.))

 

1000 کاراکتر باقیمانده