• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
Contact Us

Adress: Bandar Abbas, Persian Gulf Square, Pilots Street, Hormozgan Meteorological Administration
ZipCode: 7919619999

Phone: 07633675390-93
Fax: 07633670726
Email: research@hormozganmet.ir

 

1000 کاراکتر باقیمانده