سرمای کم سابقه هرمزگان
تاریخ ثبت: 1399/10/24

با تاثیر سامانه پرفشار در استان و ماندگاری چند روزه آن، شاهد سرمای قابل توجه در اکثر نقاط استان هرمزگان هستیم بطوریکه رکورد سردترین روز در ایستگاه بستک در 9 سال اخیر شکسته شد.

سرمای کم سابقه که از هفته دوم دی ماه رفته رفته از مناطق شمالی استان شروع شده بود و به تدریج به مناطق مرکزی ، شرقی و غربی استان نیز رسید.و کمینه دمای بستک و حاجی آباد به 2 درجه زیر صفر، بندرعباس3/2 درجه و میناب 4 درجه رسید.از نکات قابل توجه این سامانه، ماندگاری هفته¬ای آن و پایداری هوای سرد روی استان بود بطوریکه با پایداری هوای زیر 5 درجه، آسیب جدی به بخش کشاورزی استان در برخی نقاط شرقی وارد شد. براساس خروجی نقشه های هواشناسی تا پایان دی ماه شاهد پایداری هوای سرد در استان خواهیم بود.