• بروزرسانی: سه شنبه 12 مهر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
ثبت رکورد خشک ترین سال آبی بندرعباس در نیم قرن اخیر
تاریخ انتشار: 1400/7/10

سال آبی  1400-99 خشک ترین سال آبی در اکثر نقاط هرمزگان

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان به نقل از دکتر سعید رنجبر مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان ، خشکسالی استان هرمزگان، در سال آبی 1400-99 با کاهش فاحش بارش قوت بیشتریگرفته است. ایشان افزودند در سال زارعی 1400-99 ، 45 میلیمتر در استان هرمزگان باران بارید که نسبت به سال گذشته 89 درصد و نسبت به شرایط مشابه نرمال 73 درصد کاهش نشان می دهد، کمترین بارش مربوط ایستگاه قشم(ساحلی) با مجموع 1/3 میلیمتر و بیشترین میزان بارش متعلق به ایستگاه سردشت بشاگرد با 178 میلیمتر می باشد. ایشان با اشاره به وضعیت بارش مرکز استان (بندرعباس) افزودند با احتساب میانگین بارش 168 میلیمتری بندرعباس در یک سال آبی، در سال 1400-99 کاهش 99 درصدی بارش نسبت به دوره بلند مدت آماری به چشم می خورد. این در حالی است که در سال آبی 1400-99 در بندرعباس 4 میلیمتر باران باریده است واین میزان سال آبی گذشته 221/8 میلیمتر بوده است. مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان با اشاره به آمارهای بارش بندرعباس طی 50 سال اخیرعنوان نمودند پربارش ترین سال آبی بندرعباس در سال 75-74 با رکورد بی تکرار 491 میلیمتر  ثبت گردیده است.

1000 کاراکتر باقیمانده