• بروزرسانی: سه شنبه 12 مهر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
بازدید جناب دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان و جناب مهندس عارفی، معاون فنی و شبکه ایستگاهها استان ازپروژه ی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی جدید بندرلنگه به روایت تصویرمورخ 9/9/1400
تاریخ انتشار: 1400/9/16

بازدید جناب دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان و جناب  مهندس عارفی، معاون فنی و شبکه ایستگاهها استان ازپروژه ی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی جدید بندرلنگه   به روایت تصویرمورخ 1400/9/9

 


 

1000 کاراکتر باقیمانده