• بروزرسانی: شنبه 26 خرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
معرفی خدمات
کلان عنوان زیر خدمت (با شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت 

(لینک در سامانه مدیریت خدمات دولت)

لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA بیانیه توافق سطح خدمت  شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت 

ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی - 13011439000

1-ارائه گزارش های اقلیم شناسی خشکسالی

(13011439100)
الکترونیکی فایل راهنما

لینک سامانه مدیریت خدمات

لینک دریافت خدمت

سوالات متداول  بیانیه توافق سطح خدمت

مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی


-02122668830

ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی - 13011439000

2- ارائه گزارش های اقلیم شناسی در

حوزه های هواشناسی،

کشاورزی، هیدرولوژی، اقتصادی

و اجتماعی

)13011439101)
الکترونیکی فایل راهنما

لینک سامانه مدیریت خدمات

لینک دریافت خدمت

 
سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمت

مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی


-02122668830

ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی - 13011439000

3-پیش بینی هواشناسی آب شناسی

(13011439102)
الکترونیکی فایل راهنما

لینک سامانه مدیریت خدمات 

لینک دریافت خدمت

سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمت

مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی


-02122668830

ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی - 13011439000

4--پیش بینی هواشناسی آلودگی هوا و

گرد و خاک

(13011439103)
الکترونیکی فایل راهنما

لینک سامانه مدیریت خدمات

لینک دریافت خدمت

سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمت

مرکز ملی گرد و خاک

061-34443044

ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی - 13011439000

5-پیش بینی هواشناسی کشاورزی

(13011439105)
الکترونیکی فایل راهنما

لینک سامانه مدیریت خدمات

لینک دریافت خدمت

سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمت

مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

076-33675390-93

ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی - 13011439000

6-ارائه آمار و اطلاعات حاصل از

تحلیل

داده های هواشناسی

(13011439106)
الکترونیکی فایل راهنما

لینک سامانه مدیریت خدمات

لینک دریافت خدمت

سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمت

سازمان هواشناسی کشور

021-66070017-19

ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی - 13011439000

7-پیش بینی هواشناسی جاده ای

(13011439107)
الکترونیکی فایل راهنما

لینک سامانه مدیریت خدمات

لینک دریافت خدمت سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمت

سازمان هواشناسی کشور

021-66070017-19

ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی - 13011439000

8-پیش بینی هواشناسی دریایی و

اقیانوس شناسی

(13011439108)
الکترونیکی فایل راهنما

لینک سامانه مدیریت خدمات

لینک دریافت خدمت

سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمت

سازمان هواشناسی کشور

021-66070017-19

ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی - 13011439000

 

9-اطلاع رسانی وضع آب و هوا

(13011439109)
الکترونیکی   فایل راهنما

لینک سامانه مدیریت خدمات

لینک دریافت خدمت سوالات متداول  بیانیه توافق سطح خدمت 

مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

07

 

1000 کاراکتر باقیمانده